Tumblelog by Soup.io
 • blackmamba
 • cinnamomum
 • everybody-lies
 • pedropaiva
 • soulforme
 • redheadgirl
 • figga
 • megalomania
 • ragnarok
 • inajaa
 • paskudaruda
 • baskua
 • sentimentality
 • bomb-like
 • capricornus
 • liwaj
 • bigevilgrin00
 • nieprzygoda
 • poesiealbum
 • zofja
 • kikutiku
 • greens
 • cornisawesome
 • hattivatti
 • Carridwen
 • richardm
 • jelonek
 • livingdead
 • guyver
 • anobotakitak
 • Dunkelkunst
 • sapnai
 • misgrep
 • werhamster
 • YochevedPuah
 • om-mani-padme-hum
 • deathhorse
 • nutt
 • pamietnikpaniki
 • Meeresbraut
 • infinitearms
 • dreadloks
 • lewiatana
 • heartofweed
 • susansthebest
 • anarea
 • calvados
 • kotzmarsa
 • jointskurwysyn
 • monstrum
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

4072 8523 500
Reposted fromqb qb viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
Reposted frombluuu bluuu viajointskurwysyn jointskurwysyn
prawdziwe opanowanie jest też wówczas, gdy zamiast rozpierdolić niedoszłemu denatowi łeb, milczysz wymownie. (tak dzisiaj wymownie milczałem)
Reposted fromcorvax corvax
Nieświadome kuszenie jest najbardziej kuszące.

(via

the-end-baby

)

.

(via a3g3d2)

Reposted fromdivi divi viarzzkropka rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viarzzkropka rzzkropka
8263 67a8 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarzzkropka rzzkropka
6572 613e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
Kiedyś to było. Byliśmy dziećmi i myśleliśmy, że jesteśmy dorośli. Kiedyś to było.
Reposted fromsapnai sapnai
8695 70fc 500
Reposted fromFlau Flau viaDagarhen Dagarhen
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viaWlodara Wlodara
3973 1c21
Reposted fromFlau Flau viablotind blotind
4977 5368 500
Reposted fromkulamin kulamin viablotind blotind
Trzecia pięć
Czekam już na sen
Następny mętny dzień
Noc klaruje mi we szkle
Mija czas
Papieros i do dna
Odurza mnie moc słów
Przemilczanych w ciągu dnia
— Kortez
Reposted frommefir mefir viabesomeoneelse besomeoneelse

November 23 2017

Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromshitty shitty viastonerr stonerr
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— G. G. Marquez
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastonerr stonerr
mam oczy koloru zmęczonego. 
— Pan M kolejny raz dochodzi do głosu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl